Lăo già trên sông

Tng Ư, Đi và các chiến h sư đoàn 9 b binh QLVNCH

 

Ngày N,

Chúng tôi lên trc thăng đt th hai vào khong 10 gi sáng sau my tiếng đng h ch đi ti Cu Mi.Đến khu vc hành quân, máy bay qun nhiu ṿng mi đáp xung đưc v́ bn V.C. phía dưi bn lên d di. Tuy nhiên đi đi đ quân an toàn không gp phng  băi đáp.

Tôi cho trung đi tiến chiếm b da bên trái. Śnh ly ngp đến háng nên chúng tôi tiến quân rt vt v. Lúc này mà V.C. t trong bn ra th́ chúng tôi lănh đ.

Chúng tôi vào đến b da mt nhoài. Đi đi tiến dc theo b́a làng. Phía cḥm cây bên phi, my chiếc trc thăng vơ trang đang x kích xung nhng v trí kh nghi. Hôm nay trung đi tôi làm tr b cho đi đi. Đi sau tôi là Đi bàng(1) và b ch huy tiu đoàn.

Mt trái khói màu tím đưc trc thăng ném xung bên phi chúng tôi cách khong 200 thưc. Đi bàng ra lnh cho đi đi tôi lc soát ch th trái khói v́ phi cơ báo cáo đă h mt tên V.C.  đang chèo xung. Thm quyn(2) tôi chuyn lnh đến tôi bo dt mt tiu đi ra lc soát. Tôi, thng máy và thng đ t dt tiu đi trc ra phía trái khói.

Chúng tôi li cũng mt như lúc đ quân. Khi chúng tôi tiến vào mt ngôi nhà th́ thy thp thoáng bóng ngưi. Ti lính đjnh tác x nhưng tôi ra lnh cm bn và cho b trí bao vây căn nhà. Tôi hô "Ai bên trong nhà ra ngay không chúng tôi bn". T  hm núp trong nhà lóp ngóp chui ra mt ngưi đàn bà và my đa tr con.

Ln hành quân nào cũng vy, đi ti đâu chúng tôi cũng ch bt gp toàn đàn bà và tr con. Đưc hi chng và con trai đâu, h tr li chng, con đi lính ngoài qun, đi ăn đám cưi, đám giỗ ở xa chưa v. Nhưng chúng tôi tha hiu chng con h đi đâu. Có th lúc năy chính chng, con h đă bn lên nhng con chun chun(3) ca chúng tôi.

Lc soát xong ngôi nhà không t́m thy ǵ, tôi ra lnh cho tiu đi tiến ti con rch phía trưc. Ti lính súng cm tay dè dt li nưc. Gn đến con rch tôi cho thng đi đu tiến lên lc soát c̣n tôi và bn c̣n li b trí ym tr.

Tiếng thng Mưi đi đu vang lên:"Thiếu úy ơi, có mt ngưi đàn bà có cha nm trên xung". Tôi tiến lên trông thy mt chiếc xung nh đang vưng trong đám lc b́nh trên đó có mt ngưi đàn bà có bu nm nga mt nhm nghin. Chiếc qun b rách bươm ch háng và máu ri r chy. Tôi s mũi nn nhân thy c̣n th. Tôi cm máy báo cáo:"Phương Dung, đây Phương Dung Mt, tôi đă lc soát xong và ch bt gp mt ngưi đàn bà có bu b thương nm trên xung ch không phi V. C. Tôi cho mt đa em chèo xung ch ngưi ta vào cho y tá băng bó. C̣n chúng tôi đi dc theo con rn(4) ym tr chiếc xung."

Sau khi ngưi y tá băng bó và chích mt mi thuc khe, ngưi đàn bà tnh dy. Bây gi tôi mi quan sát k ngưi b thương. Đó là mt thiếu ph rt tr đ 18, 19 tui. Gương mt cô ta khá xinh xn. Ngưi y tá hi:"Ch cm thy khe chưa?". Ngưi đàn bà im lng gt đu.

Mt thng lính chy vào báo cáo:"Tŕnh Thiếu úy có hai v chng mt ông già chèo xung vào kiếm con gái là ch đàn bà b thương này." Tôi bo thng gác cho h vô.

Bà lăo bưc khi xung, chy li ôm con gái khóc ln:"Con ơi má kh quá, con th́ b thương, c̣n hai đa em con th́ mt tích chc là bom ba(5) vùi lp ri. Hu, Hu...".C̣n ông lăo vi v mt hn nét đau kh, yên lng nh́n đa con gái nm trên cáng.

Tôi đến hi thăm ông lăo. Ông nói:"Hai đa em nó  ngoài cḥi gi rung t my ba nay. Hi sáng này máy bay B52 đến b bom. Khi cuc oanh tc chm dt, con ch nóng rut cho hai em nên chng xung đi kiếm chúng kế b trc thăng bn". Tôi an i:"Ch đây ch b thương nh. Tôi đang xin trc thăng ti thương đưa ch đi bnh viên. Hai bác ch lo lm".

Đàng xa chiếc trc thăng mang du thp t đ xut hin. Viên Trung úy c vn M rút cht an toàn trái khói màu đ ném ch đim đáp cho trc thăng ti thương.

 

Ngày N+1

Chúng tôi được lệnh di chuyển đến mục tiêu S103 sau khi đă san bằng hầm hố ở vị trí đóng quân đêm qua. Mục tiêu này là một ngôi làng ở cách vị trí đóng quân chúng tôi một cánh đồng rộng độ 3 cây số. Ở đó, đêm qua chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng chó sủa chứng tỏ có sự hiên diện của địch quân. Pháo binh ta đă phải bắn quấy rối suốt đêm qua.

Sau hơn hai gi li rung, băng ngang my cái lung và hai con rch sâu, chúng tôi tiến gn đến b́a làng. Hôm nay, đi đi tôi trc chính cho tiu đoàn và trung đi tôi trc ph cho đi đi nên tôi cho lính căng hàng ngang cùng trung đi 3 trc chính xung phong vào chiếm mc tiêu. Thm quyn cho lnh tác x va phi. Tôi hét bn lính gi hàng ngang và quơ gy đp nhng con "vt đt"(6) lè phè chy sau.

Không mt phát súng chng tr nào ca V.C. đi vi hàng lot M16 và M79 ca chúng tôi bn vào các mô đt, hm h. Tuy vy, khi vào đến mc tiêu tôi cũng quát bo lính cn thn coi chng đp phi ḿn by như thưng l. Nhng công s chiến đ đây va đưc bn V.C. thiết lp hoc tu b li. Nưc trong các hm c̣n đc ngu và du chân chúng đy trên mt đt. Có l chúng va tháo chy khi trông thy chúng tôi di chuyn đến.

Đi bàng ra lnh cho đi đi tôi và đi đi 1 truy kích đch. C̣n đi đi 2 và đi đi ch huy dng li lc soát.

Sau my gi t́m kiếm, chúng tôi khám phá mt hm cha hơn 300 trái ḿn ni hóa. Đi bàng cho bn công binh phá hy.

Chúng tôi dng quân ti v trí này khi tri c̣n vào trưa. Bn lính lo đào công s chiến đu. Thng đ t mc cho tôi chiếc vơng dưi bóng cây râm mát, xong nó lo nu nưng. C̣n tôi sau khi phân công b trí cho bn lính, đi ra mé sông t́m nưc tm ra.

Ch dng quân hôm nay khô ráo, sch s hơn ch hôm qua. Tôi cm thy d chu.

 

Ngày N+2

Đi đi tôi đi riêng r mt cánh dc b sông có đi bàng phó theo sau. Tiu  đ̣an di chuyn ngoài rung phía bên phi chúng tôi. Đi bàng cho biết phía bên trái chúng tôi, tc bên kia sông không có bn, nếu nghi ng c vic tác x. Trung đi tôi đi đu. Tôi dn my thng khinh binh m đưng quan sát k trưc mt và bên trái.

My thng đi đu báo cáo đến ngă tư sông. Tôi cng liên hp ch lnh vưt sông ca thm quyn.

Bóng tiếng súng AK và Garant t bên góc trái bn qua phía chúng tôi d di và đng thi tiếng súng M16 bn tr li ca nhng thng đi đu vang lên. Tôi hét ln:"Ǵ đó bây?" Va quát tôi va ḅ ln lên phía trên. Mt thng lính ch tôi chiếc xung đang lt úp và mt thây ngưi nm vắt trên mé sông bên kia.

Tiếng súng V.C. im bt, tôi ch c̣n nghe tiếng M79, M16 và M60 bên chúng tôi. Tôi ra lnh ngưng tác x và cho mt tiu đi qua truy kích. Khi ba thng đu qua sông b trí xong, tôi cũng va bơi đến b sông bên kia. Mt thng lính hô ln: "Thng chết này làm ln lm, nó có khu K54 nè thiếu úy". Va la nó va giơ khu súng lc Trung Cng ly đưc bên cnh xác chết lên cho tôi xem. Tôi hi thng Ken, tiu đi trưng tiu đi trc: "S vic như thế nào?" H sĩ  nht Ken đáp:"Khi ti tui dng li ch lnh vưt sông ca thiếu úy th́ thng này t đám da nưc chng xung ra. Chúng tôi gi nó chèo qua đây. Nó vi vàng b xung phóng vào b và hô to: " Lính ti, lính ti các đng chí ơi". Tc th́ t b trái súng V.C. bn qua như mưa. Nhưng thng này không thoát chết trưc các hng súng ti tui.

Tôi lt nga xác chết và suưt kêu lên.Tên V.C.chính là lăo già có đa con gái b thương hôm n. Mt thng lính lôi t túi áo lăo già mt t giy chng nhn lăo là bí thư huyy Trà Ôn.

Chiu đă dn xung. Tôi nh́n mt nưc sông gn sóng lăn tăn và chiếc xung lt úp bng bnh.  Tiếng gào trong máy C10 ca thm quyn: "Phương Dung Mt, đây Phương Dung cho tôi biết kết qu" vang lên lc lơng trong gió chiu trên sông.

Hunh Công Ân

Mt trn Vĩnh Xuân đu năm 69

Ghi chú:

(1) Đi bàng: Tiu đoàn trưng

(2)Thm quyn: Đi đi trưng

(3) Chun chun: Trc thăng

(4) Rn: Rch

(5) Bom ba: Bom do máy bay B52 th

(5) Vt đt: Lính nhát chy phía sau

 

Tạp chí Bách Khoa số 301, tháng 7/1969