Chương 6 - Tui tr trong thi chinh chiến

 

Cui năm 1967, tôi đang dy hc  trưng trung hc công lp Vĩnh B́nh, Trà Vinh th́ nhn đưc lnh gi nhp ngũ khóa 27 sinh viên sĩ quan tr b Th Đc. Cùng có lnh gi như tôi có anh Trn Kim Hoàng dy Lư Hóa, anh Nguyn Văn Tâm dy Anh Văn bên trưng công lp và anh Văn Tưng dy Quc Văn  bên trưng bán công. Biết rng, làm trai trong thi lon th́ nhim v phi bo v quê hương, nhưng đang làm thy giáo sng êm đm cnh bng đen, phn trng và vi s kính yêu ca hc tṛ, nay phi t gi môi trưng thân thương đó lên đưng cm súng xông vào la đn, làm sao tôi không tránh khi ni bun.

Trưc ngày lên đưng tr v Sài G̣n đ tŕnh din nhp ngũ, mi lp có tôi dy đu t chc tic tin đưa hay đêm la tri t gi tôi.  Bui chia tay nào mà không đy nưc mt, nht là các em n d cm xúc v́ các em đu biết: xưa nay chinh chiến my ai v!

Nhưng có quyến luyến nhau đến my  th́ gi phút xa cách nhau cũng phi đến.  Mt ngày gn Noel năm 1967,  tôi ly chiếc xe Honda 67 ch ba: Hoàng, Tưng và tôi t Trà Vinh v Sài G̣n. Tôi và Hoàng đi nhp ngũ c̣n Tưng v Sài G̣n ngh phép.

Có mt s bt công trong vic sp xếp gi nhp ngú các ngưi trong ngành giáo dc thi đó. Khi b Quc Pḥng đưa công văn sang B Giáo Dc đ chn s giáo sư nhp ngũ th́ nhng v có thm quyn B Giáo Dc  lư lun rng: nên cho nhp ngũ nhng ngưi tr tui nht v́ h chưa nm nhng chc v quan trng trong ngành và nhng ngưi ln tui nht v́ nếu không th́ h s quá tui đng viên. Rt cuc ri th́ nhng ngưi la tui lưng chng không phi đi hc sĩ quan v́ đến khi ông Trn Văn Hương lên làm thng, ông ban hành sc lnh cho đng viên ti ch các giáo chc th́ my ông tui lưng chng đó ch đi hc 9 tun cơ bn quân s các Trung Tâm Hun Luyên binh sĩ ri tr v dy hc li. Năm đó tôi mi 23 tui nên lt vào danh sách nhóm tr tui nht  phi hc khóa sĩ quan và ra đơn v. Mt s v giáo sư ln tui như các thy Vơ Thế Hào, Nguyn Thanh Liêm, Trn Bích Lan...th́ rơi vào nhóm già nht đi hc sĩ quan. Sau 1975, nhóm tr nht và già nht phi b đi tù ci to v́ là sĩ quan, c̣n nhng ông "lưng chng" đó , khi phi đi v́ my ông y ch là "binh nhi".

Tôi tŕnh din ti sân vn đông Cng Ḥa qun 5. Khi các chiếc xe GMC ch đám tân binh chúng tôi di chuyn trong thành ph đ lên Trung Tâm 3 Tuyn M Và Nhp Ngũ th́ ti nghip các anh cnh sát đng gác trên l tŕnh ca nhng xe này b các anh em tân binh trút s bt b́nh nht thi ca h bng cách ném các v  lon nưc ngt, mu bánh ḿ hay gói xôi đang ăn d  vào ngưi. Nhng ngưi sp cm súng ra mt trn cho rng nhng anh cnh sát đưc ân hu li hu phương an toàn c̣n h phi sp sửa đi din vi cái chết. Tôi ngh rng trong mt xă hi phi có s phân công, nhim v nhng anh cnh sát là gi an ninh hu phương, thiếu my anh đó cũng không đưc dù cũng có nhng s chy cht đ đưc vào cnh sát khi đi lính tác chiến.

Đến Trung Tâm 3 Tuyn M và Nhp Ngũ, sau khi đim danh, chúng tôi đưc phát chiếu, mùng , mn và các đ dùng cn thiết khác ri đưc ch đnh khu . Mi dăy pḥng gm nhiu giưng st hai tng. Nhóm thy giáo chúng tôi nhng dăy pḥng gn nhau. Bui chiu, theo tiếng kng chúng tôi tp hp ăn cơm nhà bàn. Tôi không th nào nut trôi chén cơm màu hơi xanh v́ đưc thêm vitamin vi món cá mi tanh tanh. Tôi đành b đi và vào câu lc b ăn cơm sưn. Tôi t trách sao ḿnh không th thích ng vi hoàn cnh sng mi. Vào đây tôi vn nh ti dĩa ḅ kho thơm phc quán Thanh Bch trên đi l Lê Li hay tô bún suông nóng hi nhà hàng Thanh Thế trên đưng Nguyn Trung Trc Sài G̣n hoc tràng nem nưng ngon tuyt ca bà bán gánh trưc nhà hàng Lc Viên Trà Vinh.

Bui ti các tân binh ngi quây qun nhau trên giưng ca hát hay đánh bài. Đi đâu h đu mang theo cái mn mà tri phát cho ḿnh. Có anh b mt cái mn, th́ tiếp sau đó có ngưi khác b mt và s mt mát ny tr thành dây chuyn. Anh nào b mt mn th́ s đánh cp mn ca ngưi nào lơ đnh. Nếu ai mt mn đi báo cáo vi tri th́ s b nht. Đó là k lut quân đi. Đưc vài ngưi đến trưc cho biết chuyn này nên tôi gi k chiếc mn ca ḿnh, Có anh ngi đánh bài nhưng không quên lót chiếc mn dưi đít ḿnh cho chc ăn.

Ngày hôm sau, mi ngưi đưc gi đi khám sc kho.  Mt ông bác sĩ  và mt anh y tá quân y khám tng anh tân binh trn trung như nhng. Anh y tá cân sc nng, đo chiu cao và ṿng ngc, c̣n ông bác sĩ th́ nh́n và nn bóp khp nơi trên ngưi anh lính mi. Nếu mt ngưi không có bnh hon ǵ nhưng ch s pignet trên 30 th́ đưc min dch. Anh Tâm rơi vào trưng hp đó nên hôm sau anh tr li tri các đ dùng cá nhân đưc cp và nhn giy min dch ra v. C̣n Hoàng, Tưng và tôi li ch chuyn v trưng b binh Th Đc.

Vài hôm sau, ngưi ta đc danh sách nhng tân binh đưc chuyn lên trưng b binh Th Đc th hun khóa 27 sĩ quan tr b. Tt c nhng ngưi c̣n li là khóa sinh thng dư ca khóa 27, đưc tr v đi sng dân s ch đi khóa sau. Tôi và Hoàng nm trong s ngưi đó. Tôi đinh ninh rng ḿnh s đi khóa 28.

Tôi v nhà ngh ngơi đnh sau Tết s tr xung Trà Vinh. Nhưng trong đêm giao tha, Vit Cng bt chp lnh hưu chiến mà hai bên đă giao ưc bt thn tn công vào mt s thành ph và tnh l ca Vit Nam Cng Ḥa. Qua đêm mng mt, Quan, em kế tôi đi chơi khuya v cho tôi biết có nhng tiếng súng n chen ln vi tiếng pháo gn b tư lnh Hi Quân Bến Bch Đng. Sáng hôm mng hai Tết, mi ngưi thc dy trong tiếng súng nổ nhiu nơi trong th đô: Dinh Đc Lâp, ṭa Đi S M, B Tng Tham Mưu, B Tư Lnh Cnh Sát, B Tư Lnh Hi Quân., Ban đu quân Vit Công thế thưng phong nh yếu t bt ng: đa s các  đơn v ca Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa y lnh hưu chiến nên đă d dăi làm ngơ cho các quân nhân v nhà ăn Tết vi gia đ́nh,

Nhưng dn đn mi ngưi t́m cách tr v đơn v, tiếp sc vi đng đi đy lui nhng mũi tn công ca Vit Cng  Chúng phi co cm vào mt s nơi và quân ta bao vây và cn thn tiêu dit tng tên. mt trn Ch Ln, Vit công rút vào n núp trong chùa n Quang. Do hiếu k tôi theo chân ca toán Bit Đng Quân xem trn chiến ti đây.

Cui cùng Vit Cng phi tháo chy ra khi th đô đ li s ln đng bn chết và b bt. Tt c các mũi tn công ca Vit Cng vào các tnh l và qun l trên khp lănh th Vit Nam Cng Ḥa đu b đy lui ch tr c đô Huế chúng c th c tháng tri và đă thm sát hơn 3000 ngưi đó trưc khi rút lui.

Tháng 4 năm 1968 tôi đưc gi vào hc khóa 2/68 sĩ quan tr b. Tháng trưc, khóa 1/68 đă đưc triu tp và Trn Kim Hoàng đă tham d khóa đó.Vy là sau khóa 27, các khóa kế tiếp đưc đt tên là khoá 1/68. khóa 2/68. khóa 3/68...Vi cưng đ ác lit ca chiến tranh, lnh tng đng viên đưc ban hành và hu như mi tháng đu có mt khóa sĩ quan tr b. Li hun luyn sĩ quan tr b cũng thay đi. Thay v́ vào thng trưng B Binh Th Đc, các khóa sinh phi hc giai đon 1 cơ bn quân s 9 tun như mt ngưi lính ti Trung Tâm Hun Luyn Quang Trung ri mi đưc chuyn lên trưng B Binh Th Đc hc giai đon 2. Lúc hc giai đon 1, chúng tôi đưc gi là khóa sinh d b sĩ quan.

Tt c khóa sinh khoá 1 đưc tp trung thành tiu đoàn Nguyn Hu, c̣n khóa 2 chúng tôi đông hơn đưc chia thành 2 tiu đoàn: tiu đoàn Trn B́nh Trng và tiu đoàn Gia long. Tôi tiu đoàn Trn B́nh Trng và đi đi 3, sĩ quan cán b là trung úy B́nh mà mi ngưi gi là B́nh ngng. Đi đi đưc xếp th t theo chiu cao ca tng ngưi. Tôi là ngưi cao nht trong đi đi đáng l mang danh s 1 nhưng ǵ anh Đàm, mt ngưi tt nghip Cao Hc Hành Chánh đưc c làm khóa sinh đi đi trưng nên anh ta mang danh s 1, c̣n tôi mang danh s 2. Anh và tôi ng chung mt cái giưng st hai tng, anh tng trên c̣n tôi tng dưi.  Trong đi đi tôi có mt anh bn đng nghip là Nguyn Thành Hi, tt nghip cùng khóa 65 vi tôi, dy môn quc văn trưng trung hc Nguyn Trung Trc, Rch Giá. Anh y nh con nên đng hàng cui cùng trong khi tôi đng hàng đu.

Công vic đu tiên, sau khi đưc phát quân trang và quân dng, ca các khóa sinh là lên kho vũ khí lănh súng.  V́ mt na quân s có công tác khác nên tôi nm trong mt na quân s c̣n li phi vác mt ḿnh hai khu garant M1 nng trĩu. V ti doanh tri, tôi gn như mun xu. Ri th́ 9 tun hun luyn quân s ca chúng tôi bt đu. Mi môn hc: tác x, tháo ráp súng, lu đn, ḿn claymore, đa h́nh, ḅ ha lc, đon đưng chiến binh, cn chiến, hành quân dă tri, trc thăng vn, tác chiến trong thành ph... đưc mt sĩ quan hun luyn viên ging dy và mt hoc hai h sĩ quan biu din. Khi va chm dt bài hc th́ anh h sĩ quan biu din lôi trong thùng đn đi liên  trên xe honda ra nào là nưc ngt, xôi, ko, bánh bán cho khóa sinh chúng tôi ăn ung. Mi khi mt cá nhân hay tp th vi phm quân k th́ b pht nhy xm hoc hít  đt, nhưng chúng tôi s nht là b pht"chà láng"

 

·         S là phía trưc doanh tri ca mi đi đi có mt giao thông hào đă đưc các khoá sinh nào trưc đó đào sn đ pḥng th. Khóa sinh b phat phi dùng ga men dùng đng thc ăn ca ḿnh chà thành ca giao thông hào láng coóng như xi măng mi đưc tha. Mt ngày tháng 5 năm 1968, không nh tôi vi phm k lut ǵ mà b pht chà láng giao thông hào trưc đi đi tôi, Lúc đó nhm đt tng công kích đt 2 ca Vit Cng vào Sài G̣n, tôi đng dưi giao thông hào va chà láng va nh́n vng Sài G̣n trông thy nhng ct khói bc cao ngt tri mà lo lng không biết gia đ́nh ḿnh có đưc b́nh an không v́ có tin Vit Cng v ti Tân Quy Đông , bên kia sông hưng Nhà Bè đi diện vi qun 4 và đang giao chiến vi quân ta

Chúng tôi đang hc gia khóa th́ tt c khóa sinh 1/68 đàn anh ca chúng tôi tiu đoàn Nguyn Hu măn giai đon 1 lên đưng  vào trưng b binh Th Đc. Trn Kim Hoàng có sang gp tôi đ t gi. Đng thi lúc đó có tin đn, khóa chúng tôi s có phân na đu lên trưng b binh hc sĩ quan và phân na rt  s ra Nha Trang hc khóa h sĩ quan quân trưng Đng Đế. Mi ngưi rt hoang mang, lo lng v́ tin đn c̣n cho biết tiêu chun đu rt căn c vào đim môn tác x. Riêng tôi, s lo lng càng nhiu hơn v́ bm sinh th lc không bng nhng ngưi khác nên km khu súng garant không đưc cht ch v́ vy bn không đưc chinh xác

Nhng ngày thi cui khóa ti, tôi không lo môn nào khác ch lo môn tác x. Tôi  tác x bên cnh Đàm, khóa sinh đi đi trưng. Đàm biết s lo lng ca tôi nên ha s bn qua bia ca tôi, Đúng như anh đă ha, khi trông thy tôi bn bia trt nhiu quá  nên anh đă bn giúp tôi vài phát vào bia ca tôi. Nhưng tôi vn lo lng không biết ḿnh có đ đim bn không.

Bui ti ngày măn khóa, t́nh h́nh hai tiu đoàn khóa sinh Trn B́nh Trong và Gia Long rt căng thng. Chúng tôi đưc lnh tp trung ngoài sân ch lnh. Trung úy B́nh cm mt t giy đc tên nhng khóa sinh đưc nói là phi mang quân trang tham d mt cuc di hành. Nhng ngưi không có tên li ch lnh. Linh tính cho tôi biết là ai có tên là đưc đi hc sĩ quan trưng b binh, nhng ngưi c̣n li trong đó có tôi, s đi hc h sĩ quan. Sau khi nhng ngưi may mn đi ri th́ nhng ngưi xu s bt đu ni lon. Quân cnh đưc phái ti rt đông, Đi tá Lê Ngc Trin đích thân xung trn an đám lon binh nhưng vô hiu. Cui cùng,  quân cnh phi áp gii chúng tôi v tri chuyn tiếp Nguyn Tri Phương.

Ti đây chúng tôi làm mt đêm không ng và có ngưi đưa sáng kiến là trút tt c quân trang trong sac marin bày c lên giưng đ ngưi ta không th ép buc chúng tôi di chuyn đưc. Gn sáng th́ quân cnh tiến vào  pḥng áp ti tng ngưi ra xe GMC mc dù mi ngưi ly mung g vào ga men báo đng,

Cui cùng, chúng tôi cũng b chở ra phi trưng Tân Sơn Nht đ đưa ra quân trưng Đng Đế, Nha Trang. V́ s khóa sinh qúá đông  nên vic chuyên ch ra Nha Trang kéo dài ti chiu. Sau mt gi bay, chúng tôi ti thành ph duyên hi. T phi trưng gn bin đến quân trưng Đng Đế, xe chy qua nhng quang cnh rt đp.  Nhưng ngưi bun, cnh có vui đâu bao gi! Khi xe chy vào cng quân trưng H Sĩ Quan, tôi trông thy bc tưng ngưi lính bng  đng đen gây trong tôi n tưng nhng ngày gian kh sp ti. Trong quân đi, h sĩ quan là cu ni gia sĩ quan và binh sĩ và cp ch huy thp nht nhưng gn nht vi ngưi lính vi nhim v tiu đi trưng . H sĩ quan va là ngưi ch huy va là ngưi trc tiếp chiến đu. Do đó vic hun luyn mt h sĩ quan đ̣i hi s kh công chu đưng trong thi gian hc tp ca khóa sinh.

Trường s  khang trang nm dưới bóng những hàng cây thông, cây bàng đầy bóng mát. Phía sau trường là một dăy núi chắn ngang, thấp thoáng bức tượng người chiến binh đng trong tư thế thao din ngh trên đnh núi Ḥn Khô, tạo thành một khung cảnh thật hùng tráng. V́ dăy núi trông t xa như h́nh mt thiếu n năm xa tóc nên sau này khi vào hc đây tôi đưc nghe truyn tng hai câu thơ mà ai đó đă đt:

Anh đng ngàn năm thao din ngh,

Em nm xa tóc đơi ch anh.

Sau bữa cơm trưa, chúng tôi được sắp xếp chỗ ở, tắm giặt., Chiều hôm đó chúng tôi tập họp ở Vũ Đ́nh Trường, đ nghe Đại Tá Lê Văn Nht, Chỉ Huy Trưởng Trường nói chuyn. Đại Tá Nhật nhiệt liệt chào mừng chúng tôi, những tân khóa sinh Hạ Sĩ Quan bằng một bản nhạc hùng do Ban Quân Nhạc của Trường ḥa tấu . Đại Tá Nhật cho biết trường hợp của chúng tôi đang được Tổng Cục Quân Huấn và Bộ Tổng Tham Mưu cứu xét, và ông tin tưởng rằng đa số chúng tôi sẽ tiếp tục theo học khóa Sĩ Quan Trừ Bị tại đây. Buổi nói chuyện của vị Đại Tá Chỉ Huy Trưởng gây đưc nhiu hy vng cho chúng tôi .

Vài hôm sau chúng tôi đưc gi lên đi ging đưng ca quân trưng đ nghe cu trung tưng Tôn Tht Đính, dân biu trưng khi quc pḥng h vin nói chuyn . Nhng tràng v tay vang lên khi tưng Đính loan báo Quc Hi đă can thip đ vt đim bn cho chúng tôi. Tng cuc quân hun đă  đng ư ch đánh rt mt s khóa sinh tương đương quân s mt đi đi phi hc khóa h sĩ quan, s khóa sinh c̣n li đưc hc khóa sĩ quan,

Ngày hôm sau, chúng tôi đưc phân phi thành 5 đi đi: đi đi 334 hc khóa h sĩ quan, 4 đi đi cón li là 335, 336, 337 và 338 hc khóa sĩ quan. Tôi đưc xếp vào đi đ 335 mà sĩ quan cán b đi đi trưng là trung úy Xuân. Tôi có hai ngưi bn đng nghip là anh Nguyn Thành Hi, dy Quc Văn và anh Nguyn Thành Tương, dy Lư Hóa b xếp vào đi đi 334. Nh vy, sau năm 75 hai anh khi phi đi tù ci to.

Vic gii quyết trưng hp ca chúng tôi to tin l cho các khóa sinh viên sĩ quan tr b sau này. Không c̣n có vic đánh rt khóa sinh đ buc h phi theo hc khóa h sĩ quan, mà tt c đu hc khóa sĩ quan, xen k mt khóa l hc trưng b binh là mt khóa chn mà phân na hc trưng b binh, phân na c̣n li hc trưng Đng Đế..

Bn đi đi sinh viên sĩ quan chúng tôi lp thành tiu đoàn 1 Sinh Viên Sĩ Quan do mt v thiếu tá làm sĩ quan cán b..Bn tun hun nhc bt đu. Đi đâu t hai ngưi tr lên đu phi đếm bưc chy. Trưc khi vào nhà bàn đ ăn th́ đi đi phi chy vài ṿng quanh vũ đ́nh trưng. Ng̣ai ra nhng bài hc tut núi, đi dây t thn, vưt sông, tn công lên đi...là nhng bài hc cam go ca chúng tôi.

Ngày chun b gn alpha, chúng tôi phi làm mt cuc hành quân chinh phc Ḥn Khô. Tôi phi vác cây trung liên Bar leo núi. Khi lên ti đnh Ḥn Khô th́ tôi suưt ngt xu v́ kit sc.Ti đó, tiu đoàn1 SVSQ làm l gn alpha cho các khóa sinh."Qu xung các khóa sinh d b sĩ quan, Đng lên các sinh viên sĩ quan". Khu lnh đó cùng bn Hn T Sĩ vang lên trang nghiêm làm tôi lnh ngưi ngh ti nhng tháng ngày xông pha trong ṿng la đn sp ti.

Tiếp tc nhng ngày hun luyn ca 12 tun c̣n li, mi ngày chúng tôi phi chy đu bưc và hát nhng bn hùng ca theo tiếng hô mt hai ca sinh viên cán b đi đi trưng mi khi đi hc hay đi ăn:

"Ngày bao hùng binh tiến lên.

B cơi vang lng câu quyết chiến ..."

" Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn,

Đoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang.., "

"Đây phù hiu trưng H Sĩ Quan

Ḷ luyn thép tân tiến nht Vit Nam..."

"Trường Hạ Sĩ Quan nung chí người trai,

Một trời thép súng nở hoa tươi cười..."

Chúng tôi ch đưc thoi mái khi đi ng chiến ban đêm. Có đêm chúng tôi giăng lu nm nhà thy ta, lng nghe tiếng sóng bin ŕ rào. Có đêm chúng tôi nm trên đi Rù Ŕ đ làm mi cho mui cn.

Cui tun, chúng tôi đưc vài gi phép đ ra thành ph Nha Trang. Có ngưi th́ vào quán cà phê Thin đưng Đc Lp đ trng cây si cô ngi caisse, ngưi Sài G̣n đp như tranh v. Có ngưi đi x xú báp khu Phưc Hi . Có ngưi ra b bin nh́n sóng v b.

Ri th́ khóa hc cũng chm dt. Khóa 2/68 sĩ quan tr b Đng Đế măn khóa tháng 11 năm 1968. Mi ngưi theo hng th ca kết qa thi măn khóa  ln lưt lên chn đơn v. Đa s v Đa Phương Quân, mt s ít v các đơn v chuyên môn và Bit Đng Quân, Tôi và Âu Dương Ư , ngưi bn đng cnh tôi cũng vác trung liên như tôi trong hàng đu ca Đi Đi. chn v Sư Đoàn 9. Khu lnh đ hàng quân chào kính cp ch huy không ging các quân trưng khác:"Nghiêm! Súng chào..bt. Trung liên lên vai."

Đưng b t Nha Trang v Sài G̣n lúc đó không an ninh nên tôi ra phi trưng Nha Trang mua vé  ca Air Vietnam đ v nhà. Tôi đưc mt tun ngh phép trưc khi tŕnh din đơn v. Tôi cùng Âu Dương Ư  đi xe đ̣ xung Sa Đéc, nơi đóng bn doanh ca B Tư Lnh Sư Đoàn 9 B Binh. Anh Bch Ngc Ḥa, bn hc ca tôi  trưng Nguyn Văn Khuê gi tôi và Ư tm nhà đi úy Dũng , trưng pḥng 1 ca Sư Đoàn 9, là em họ của anh. Ḥa đang hc khóa sĩ quan không quân chung vi Quan, em kế tôi. Sau này khi sang M hc bay, Ḥa rt v bay nên v Vit Nam sm hơn và hc khóa không phi hành. Em tôi li hc tiếp khóa trc thăng , khi vc làm hoa tiêu trc thăng sư đoàn 3 không quân và b bn rt máy bay mt tích trong mt trn An Lc năm 1972. Thế mi biết mi ngưi có s phn khác nhau.

Vài ba sau, tôi và Ư tŕnh din đi tá Trn Bá Di, tư lnh sư đoàn 9 đ đưc b nhim v đơn v. Ư đưc đưa v trung đoàn 15, vùng trách nhim là  Cao Lănh và Châu Đc, c̣n tôi v trung đoàn 16, hot  đng Vĩnh Long và Sa Đéc. Tôi chia tay Ư đi Vĩnh Long nhn đơn v. Sau này, tôi đưc tin Ư b thương bng và đưc v làm ti b tư lnh quân khu 4 Cn Thơ.

B ch huy trung đoàn 16 đóng ng tư Long H, nm bên ny sông phía Vĩnh Long cách th xă Vĩnh Long hơn 10km. Qua cu, phía bên kia sông là ch Ng Tư, đi din ch bên kia đưng, sát mé sông là đn cnh sát ca mt ông thưng sĩ ni tiếng sát cng mà tôi quên tên. Ông có mt chiếc tàu st nh nhưng có trang b ng phóng ha tin. Ông đă tiêu dit rt nhiu Vit Cng và chúng đă treo giá đắt cái đu ca ông. V sau tôi đưc nghe tin ông t trn v́ b Vit Cng phc kich..

Trung đoàn trưng trung đoàn 16 là trung tá Hunh Văn Chính. Sau này ông lên đi tá và v làm tnh trưng Rch Giá. Năm 2015, tôi sang Houston d bui tic hi ng đng hương Trà Vinh th́ có gp đi tá Chính đó. Ông vn c̣n si dù đă cao tui.

Ngày hôm sau, tôi đưc đưa v tiu đoàn 3, hu c xă Phưc Hu. Trên tnh l t  Vĩnh Long đi Trà Vinh,  khong na đưng Vĩnh Long và ng tư Long H có mt ng ba  tên là cua Long H, nếu quo mt ngưi ta  đi vài trăm thưc s ti ch đóng quân ca tiu đoàn 3. Tiu đoàn trưng tiu đoàn 3 là đại úy Sm Long, tiu đoàn phó là đi úy Bùi Văn Ba. Ông Ba sau lên làm tiu đoàn trưng tiu đoàn 3 thay đi úy Long và sau cùng ông là qun trưng kiêm chi khu trưng Vũng Liêm. Sau 1975, Vit Cng đă tr thù ông Ba bng cách ct đá vào ngưi ông quăng xung sông.

Đi úy Long cho tôi v đi đi 3 mà đi đi trưng mt  thiếu úy mà tôi quên tên, nguyên là mt giáo viên tiu hc M Tho b đng viên, đi đi phó là chun úy Cao Đ́nh Đi cùng khóa 2/68 vi tôi nhưng hc trưng b binh Th Đc, măn khóa trưc tôi vài tun nên v đơn v trưc tôi. Sau này khi nói chuyn vi Đi tôi mi biết anh ca Đi là Cao Đ́nh Vưu tc là nhà văn Cao Thoi Châu, giáo sư Quc Văn trưng Nguyn Đ́nh Chiu và ch dâu là Dương Th Ln, hiu trưng trưng n trung hc Lê Ngc Hân, Mỹ Tho, v sau làm thanh tra Nha Trung Hc.

Tôi tham d cuc hành quân đu tiên bng trc thăng vn vào qun Tam B́nh, mt qun mt an ninh nht ca tnh Vĩnh Long, đó là nguyên quán ca ngưi v tương lai ca tôi sau này. Khi tôi va nhy t trc thăng xung th́ tôi thy mt toán Vit Cng b chy tán lon t nhng đng rơm vào vưn da phía sau chúng. Chúng tôi đui theo n súng, Trn đánh đó giúp chi khu Tam B́nh gii ta đưc áp lc nng n ca đch trưc đó.

Ri, tôi quen đn vi nhng lnh hành quân bt ng t trung đoàn đưa xung tiu đoàn ca tôi. Thưng, mi ln hành quân trong phm vi tnh Vĩnh Long th́ quân xa ch chúng tôi t hu c ca tiu đoàn đến Cu Mi, đó chúng tôi ch trc thăng đến bc đi. Nếu hành quân tăng cưng cho trung đoàn 14 Trà Vinh th́ chúng tôi ch trc thăng Càng Long c̣n nếu hành quân Sa Đéc th́ ch trc thăng   xă Trưng An, trên quc l  1 gia bến Bc M Thun và th xă Vĩnh Long. Hành quân xong, tiu đoàn tôi t́m đi b ra quc l hay tnh  l  đ quân xa ch tr v căn c. Thi gian hành quân thưng kéo dài hai ba ngày. Bi vy chúng tôi ưc ao ḿnh là đa phương quân sưng hơn, ch đi hành quân trong ngày.

Ln hành quân Nha Mân, Sa đéc đ  li cho tôi mt k nim khó quên. Đêm đóng quân ti đó, tôi ng trên mt chiếc vơng giăng gia hai cây có tm đp nhưng mui đây chc là có cây kim chích dài hơn mui nơi khác nên chúng chích tôi xuyên qua tm đp làm sut đêm tôi không th chp mt.

min tây, chiến trưng không ác lit như min đông và min trung nhưng đi hành quân vt v hơn nhiu v́ phi li śnh, có nơi śnh ly cao lên khi đu gi, Chúng tôi li khong vài trăm thưc th́ đă mt nhoài. Nếu lúc đó gp đch th́ rt là nguy him, chúng tôi s là mi ngon cho chúng tác x.

Tôi làm trung đi trưng nên có mt lính truyn tin và mt lính tà lt đi theo. Anh lính truyn tin mang theo máy PRC 10 đ liên lc vi đi đi, c̣n thng lính tà lt đ lo nu nưng, giăng vơng và đào hm cho tôi. Thiếu úy  đi đi trưng có v không thích tôi v́ anh ta biết trong ngành giáo dc ngch trt anh ta kém tôi nên có ư mun đ́ tôi. Nhưng tôi cũng thuc loi lính ba gai nên đâu ngán anh ta. Có mt ln đi đi tôi đánh đui bn Vit Cng chy vào rng da, anh ta bo tôi dn trung đi vào vào rng da truy kích chúng. Tôi t chi và nói:"Thiếu úy mun truy kích chúng th́ đi, tôi không làm v́ ch có mt trung đi tôi vào đó nưng quân sao?".  Anh ta gin lm nhưng không làm ǵ đưc tôi.

Đêm Noel năm 1968, tiu đoàn tôi nm ngoài đng án binh bt đng theo lnh hưu chiến nhưng sn sàng tác chiến nếu đch vi phm lnh hưu chiến. Tôi năm trên vơng kế bên hai tay c vn M, mt trng, mt đen. Tôi ch lên mt trăng tṛn và nói vi hai ngưi c vn M: "Không lâu, ngưi ca my ông s lên trên đó." Hai ngưi c vn này thưng nói vi tôi:" Trong tiu đoàn này, chúng tôi ch nói chuyn đưc vi ông".

Nhng ngày không hành quân tôi và Đi ly xe honda chy ra th xă Vĩnh Long chơi. Chúng tôi thưng ăn ung trên lu nhà hàng Bungalo cnh b sông. Nhng anh quân cnh tiu khu Vĩnh Long đi kim soát trông thy chúng tôi th́ lơ đi như không thy. H không mu